TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

Cùng với sự phát triển ngày càng nhanh chóng của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, quan hệ pháp luật lao động đang được hình thành và phát triển. Pháp luật lao động được áp dụng và thực hiện đầy đủ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp vốn nước ngoài và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động. Tuy nhiên, trong quan hệ pháp luật lao động luôn luôn tiềm ẩn những nhân tố phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp… do đó, cần phát triển hoạt động tư vấn luật lao động cho mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động.

Đặc trưng của hoạt động tư vấn luật lao động là tư vấn việc soạn thảo hợp đồng lao động; tư vấn việc tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể; tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động; tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động; tư vấn trong việc soạn thảo nội quy, quy chế lao động của doanh nghiệp; tư vấn trong việc thực hiện các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Tư vấn luật lao động sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được các kiến thức liên quan đến quy định chung của pháp luật về lao động như tiêu chuẩn lao động; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động; tư vấn luật lao động quy định pháp luật về việc làm và giải quyết việc làm.

Tư vấn luật lao động giúp doanh nghiệp và người lao động nắm bắt được các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động như quy định về giao kết hợp đồng lao động; quy định về thực hiện hợp đồng lao động; quy định về hợp đồng lao động vô hiệu; quy định về cho thuê lại lao động; quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động. Cùng với đó là các quy định của pháp luật về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy định về nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương,…

Tư vấn luật lao động giúp giải quyết tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động trong các trường hợp sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động; bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động; tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, thu nhập, tiền lương và các điều kiện lao động khác; việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn; và các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định.

Ngoài ra, tư vấn luật lao động còn giúp ích cho doanh nghiệp và người lao động trong việc tư vấn quy định pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vất chất, quy định pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; quy định pháp luật riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, người khuyết tật, quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội, công đoàn; quy định pháp luật về an toàn lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quy định về học nghề và đào tạo nghề; quy định về thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành.

Từ việc được tư vấn luật lao động, người lao động và doanh nghiệp có thể bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình thông qua việc yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam; yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quản lý lao động của Trọng tài nước ngoài.

Facebook Comments

Leave a Reply